وکتور قاب گرد (دایره ای) با سبزیجات تازه روی میز چوبی